Thứ sáu, 09/06/2017 | 02:44:34 GMT+ 7

Thuật Ngữ 301 REDIRECT

301 Redirect là một phương pháp chuyển tiếp thông báo tới các trình duyệt và các bộ máy tìm kiếm rằng website hoặc webpage đó đã được chuyển tiếp đến địa chỉ mới. Thông thường sẽ có địa chỉ mới ở trong đó Khi bạn muốn chuyển một website hoặc một webpage đến một địa chỉ mới thì có rất nhiều cách để sử dụng, trong đó sử dụng 301 Redirect là cách được sử dụng nhiều nhất.

301 Redirect là một phương pháp chuyển tiếp thông báo tới các trình duyệt và các bộ máy tìm kiếm rằng website hoặc webpage đó đã được chuyển tiếp đến địa chỉ mới. Thông thường sẽ có địa chỉ mới ở trong đó

Khi bạn muốn chuyển một website hoặc một webpage đến một địa chỉ mới thì có rất nhiều cách để sử dụng, trong đó sử dụng 301 Redirect là cách được sử dụng nhiều nhất.

"301 redirect" là một phương pháp chuyển tiếp thông báo tới các trình duyệt và các bộ máy tìm kiếm rằng website hoặc webpage đó đã được chuyển tiếp đến địa chỉ mới. Thông thường sẽ có địa chỉ mới ở trong đó và khi người dùng nhấn vào liên kết sẽ tự động chuyển đến địa chỉ mới.

Chuyển tiếp 301 nên được sử dụng khi một trang web được chuyển tới một tên miền mới để các công cụ tìm kiếm nhanh chóng cập nhật lại chỉ mục của họ và về mặt lý thuyết, nó giúp giữ nguyên thứ hạng của một trang web cụ thể nào đó sau khi thay đổi đường dẫn. Còn trên thực tế, một điều có thể chắc chắn là nó giúp bạn không mất traffic và người đọc không bị rơi vào trang báo lỗi 404 “Trang không tìm thấy”.

Sử dụng chuyển tiếp 301 Redirect rất cần thiết nếu bạn không muốn vị trí của mình trên tìm kiếm mất thứ hạng đã index bởi tên miền cũ, Cũng như khi bạn muốn thay đổi URL một bài viết trước đó mà Google đã index.Mình lấy 1 ví dụ cụ thể:

Trên thanh địa chỉ của Google mình gõ vào URL: http://webonline24h.com. Vào một ngày đẹp trời mình tự nhiên muốn thay đổi URL sang tiếng việt là http://webonline24h.com/

Như thế mình sẽ phải sử dụng 301 Redirect. Khi bạn bấm vào địa chỉ http://webonline24h.com trên Google thì sẽ tự chuyển tiếp về URL http://webonline24h.com

Cấu hình 301 redirect như thế nào?

Điều đầu tiên là bạn phải đảm bảo chắc chắn server Apache của bạn hỗ trợ mod_rewrite cho phép sử dụng .htaccess để áp dụng redirect 301.

Sử dụng www
Trích dẫn
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.webonline24hcom$ [NC]

RewriteRule ^(.*)$http://webonline24h.com/$1[R=301,L]

Non-www
Trích dẫn
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.webonline24hcom$ [NC]

RewriteRule ^(.*)$http://webonline24h.com$1[R=301,L]

Sau đây là một vài phương pháp để thực hiện chuyển hướng URL trên các máy chủ khác nhau.

IIS redirect
Trích dẫn
Trong phần quản trị dịch vụ internet, nhấn phải chuột chọn tệp tin và thư mục mà bạn muốn áp dụng redirect;
Chon nút “a redirection to a URL”;
Chọn trang Redirection;
Chon tiếp “The exact url entered above” và “A permanent redirection for this resource”;
Chon “Apply”.

ColdFusion Redirect
Trích dẫn


PHP Redirect
Trích dẫn
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://www.webonline24h.com" ); ?>

ASP Redirect
ASP.NET Redirect

Trích dẫn
< script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.webonline24h.com/");

}
< / script >

JSP (Java) Redirect
CGI PERL Redirect

Trích dẫn
$q = new CGI;
print $q->redirect("http://www.webonline24h.com/");

Ruby on Rails Redirect
Trích dẫn
def old_action
headers["Status"] = "301 Moved Permanently"
redirect_to "http://www.webonline24h.com/"

end

smartlink paypal vietcombank techcombank viettinbank vibbank Mbbank Eximbank Maritimebank visacard